Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn een kerk voor jong en oud, waarbij 'samen' het sleutelwoord is. Het logo linksboven aan de pagina vertegenwoordigt de gemeente die wij willen zijn. Ondanks de verschillende vormen, kleuren, smaken en levensfasen waarin we zitten vormen we met z'n allen het kruis. We hebben elkaar nodig om samen de gemeente van Christus te vormen. En daarbij zijn wij een partje van een nog groter geheel, dat met de andere partjes/gemeentes één cirkel vormen. Het teken van oneindigheid en in Christus een volmaakte eenheid.

Wat voor gemeente willen we zijn

We zijn een Nederlands Gereformeerde gemeente die tegelijk bijbels, reformatorisch, confessioneel en evangelisch wil zijn en die daarin een evenwicht wil vinden.

Bijbels omdat we geloven dat de bijbel Gods Openbaring is, omdat we geloven dat de bijbel Zijn betrouwbaar Woord is, en omdat we geloven dat de bijbel gezaghebbend is in alle vragen van leer en leven.

Reformatorisch omdat we in de traditie van de kerk van de Reformatie willen staan.

Confessioneel omdat we een confessionele, een belijdende kerk willen zijn die er van uit gaat dat het belijden van de kerk, dat gebaseerd is op de Heilige Schrift, ook nu actueel is.

Evangelisch omdat we het Evangelie van Jezus Christus centraal willen stellen. Omdat we na Pinksteren leven, mogen we, geleid en bezield door de Heilige Geest, blijde en vrolijke christenen zijn.

Wat betekent dat concreet voor ons

Omdat we op deze manier gemeente willen zijn, willen we:

 • oproepen tot een actief persoonlijk geloof in Jezus Christus en werken aan een persoonlijke relatie met Hem (Eredienst en Geloofsleven)
 • een gemeenschap zijn van broeders en zusters in de Heer, die elkaar herkennen en erkennen, rondom een geopende bijbel, als kinderen van één Vader (Gemeente-zijn en Pastoraat)
 • er zijn voor God en de wereld, tot behoud van mensen (Evangelisatie en Zending)
 • geborgenheid, liefde en warmte uitstralen en bieden (Diaconaat)

Hoe willen we daar invulling aan geven

In de afgelopen periode heeft de kerkenraad een visie ontwikkeld over de wijze waarop we kerk willen zijn in de stad. Die visie is neergelegd in een Visie-document.

De kern luidt als volgt:

Onze missie (wat willen wij uitdragen naar buiten?):

De verkondiging van het Koninkrijk van God in Haarlem en omgeving door middel van (verdere) groei van de gemeente (Marcus 16: 15-18).

Onze visie (wat willen wij bereiken, wat is onze droom?):

De gemeente van de Wilhelminakerk is een groeiende gemeente, die vurig houdt van Jezus Christus en van haar naaste.

Dat betekent dat wij:
Christus willen leren kennen en hem bekendmaken door:

 • elkaar te onderwijzen om onze roeping te volgen en om het Koninkrijk van God bekend te maken in Haarlem en omgeving;
 • training en herderlijke zorg te geven en te krijgen zodat persoonlijke groei mogelijk is;.
 • het voortbrengen en vermenigvuldigen van een nieuwe generatie discipelen;
 • het geloof in Jezus Christus te brengen in de stad Haarlem en haar omgeving.
 • gehoorzaam te zijn aan de Grote Opdracht (Marcus 16: 15-18) - bijvoorbeeld door het uitzenden van teams in binnen- en buitenland ter ondersteuning van lokale gemeenten al of niet via zendingsorganisaties.

Onze waarden (wat staat centraal, hoe willen wij droom bereiken?):

 • Woordverkondiging. Wij geloven dat de bijbel Gods Openbaring is, dat de bijbel Zijn betrouwbaar Woord is en wij geloven dat de bijbel gezaghebbend is in alle vragen van leer en leven. Daarom hechten wij grote waarde aan de woordverkondiging in de eredienst.
 • Gebed. Omdat Gods huis een huis van gebed dient te zijn, zijn we toegewijd aan gebed zodat het Koninkrijk van God wordt gevestigd en Zijn wil wordt gedaan op de aarde en in de hemel.
 • Aanbidding. Tijdens onze aanbidding willen wij vurig uiting geven van onze liefde naar de Heer Jezus en Hem verheerlijken, en vieren wij de aanwezigheid van de Heilige Geest.
 • Eenheid. De Heer Jezus gaf ons het gebod om elkaar lief te hebben. Daarom willen wij toegewijd zijn om te wandelen in liefde en eenheid in onze huizen, in de gemeente, in diverse groepen van de samenleving en andere gemeenten in Haarlem en omgeving.
 • Evangelisatie. Wij zoeken naar gelegenheden om het Goede Nieuws te vertellen en te laten zien in onze daden, en mensen toe te voegen aan onze gemeente door persoonlijke/vriendschap evangelisatie en acties vanuit de gemeente.
 • Zending. Als gemeente willen wij gehoor geven aan de Grote Opdracht door het uitzenden van zendelingen ter ondersteuning van lokale gemeenten al of niet in samenwerking met zendingsorganisaties.
 • Toerustingsteams (Groeigroepen / Koinonia). Door middel van toerustingteams willen wij de individuele gemeenteleden toerusten om de mens die Christus niet kent, te bereiken. Actuele bijbelse onderwerpen worden behandeld, waardoor een omgeving wordt gecreëerd voor bemoediging, bevrijding, liefde en zorg, en waar toekomstig leiderschap wordt herkend. Wij verlangen ernaar om de specifieke noden in de gemeente te herkennen en in deze noden te voorzien, zoals de Heilige Geest dit leidt.
 • Discipelschap. In een Discipelschap trainingsprogramma willen wij mensen dichter tot Jezus leiden en uitdagen een radicale wandel met Jezus te hebben.
 • Jongeren. Voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar creëren wij een omgeving waarin ruimte is om samen te komen in jeugdgroepen, op andere avonden zoals aanbiddingsavonden en speciale discipelschap training. Vanuit deze omgeving kan jongerenevangelisatie worden ondernomen en potentieel leiderschap worden ontwikkeld.
 • Geven. Wij geloven dat God van ons verlangt dat wij vanuit een blijmoedig hart geven om de Gemeente de benodigde middelen te verstrekken om de grote opdracht te vervullen en vanuit bewogenheid te geven.

Vernieuwing. Van al het bovenstaande kan niets worden bewerkt vanuit onze eigen kracht. Daarom zoeken wij naar een constante vernieuwing en bekrachtiging door de Heilige Geest.

2011-03-13-11h35m07.jpg
 

Route | Contact | Over deze site