Privacybeleid

De Wilhelminakerk hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de website www.wilhelminakerk.nl.

Over deze website

Algemeen

De website bestaat uit twee delen. Het openbare gedeelte is voor iedereen toegankelijk en dient onder andere voor de externe communicatie. Daarnaast is er een beveiligd gedeelte dat alleen toegankelijk kan worden gemaakt voor leden van de Wilhelminakerk. Dit gedeelte is bedoeld om de interne bedrijfsvoering te ondersteunen.

De Wilhelminakerk gebruikt gegevens over bezoekers van de website nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). De Wilhelminakerk stelt gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking.

De Wilhelminakerk registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld  ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u het openbare deel van onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken (opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine, user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke) van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Voor het deel van de website dat alleen voor leden toegankelijk wordt gemaakt geldt dat u toegang moet aanvragen bij de webbeheerder. Op grond van dit verzoek wordt beoordeeld of u lid bent van de Wilhelminakerk en tot welke bestanden u uit hoofde van uw kerkelijke functie wordt geautoriseerd. Als u bent geautoriseerd kunt u in loggen op het beveiligde deel van de website. Uw inloggegevens worden uitsluitend gebruikt voor het regelen en controleren van de autorisaties.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Advertentievertoningen en -kliks

De Wilhelminakerk registreert geen advertentievertoningen en -kliks.

De Wilhelminakerk participeert niet in advertentienetwerken die eigen registraties kunnen voeren en die een eigen privacybeleid kunnen hebben

Onze website kan eventueel zogenaamde 'webbeacons' en 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door de Wilhelminakerk bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op het beveiligde deel van de website.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze de website niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende de website vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Google Analytics

De Wilhelminakerk kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Wilhelminakerk te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk of mondeling verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze de website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van de Wilhelminakerk waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal de Wilhelminakerk die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Deelname aan het beveiligde deel van onze website

Wanneer u deelneemt aan het beveiligde deel van de website (bedoeld voor de leden van de Wilhelminakerk), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website. Dit deel van de website wordt niet door zoekmachines toegankelijk gemaakt. De door u geplaatste gegevens worden op verzoek geanonimiseerd of verwijderd.

Foto's, interviews en citaten

Foto's interviews en citaten worden op het openbare deel van de website niet voorzien van uw naam, tenzij u daarvoor vooraf toestemming verleent. Binnen het voor leden van de Wilhelminakerk bestemde deel van de website kan uw naam eventueel zonder toestemming vooraf worden geplaatst. Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te verwijderen of te anonimiseren.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

De Wilhelminakerk stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan de Wilhelminakerk

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan de Wilhelminakerk, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van de Wilhelminakerk.

Privacyverklaring Wilhelminakerk

De Wilhelminakerk in Haarlem verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van wat wij doen met persoonsgegevens en geven u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van die persoonsgegevens door de Wilhelminakerk.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Verwerkt de Wilhelminakerk ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, strafrechtelijk verleden, strafbare feiten.  Deze gegevens krijgen door de wet extra bescherming, vanwege een (grote) mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor ons ‘gemeente-zijn’, of omdat het moet op basis van de wet, dan wel met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is.

Van wie verwerkt de Wilhelminakerk persoonsgegevens?
De Wilhelminakerk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van de  gemeenteleden van de Wilhelminakerk, of van mensen die zich willen inschrijven voor een cursus of activiteit.

Wat zijn rechtmatige grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door de Wilhelminakerk?
De Wilhelminakerk verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen die voor ons relevant zijn: gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichting, toestemming, overeenkomst, en vitaal belang.

Waarvoor verwerkt de Wilhelminakerk persoonsgegevens?
Als u lid wilt worden van de Wilhelminakerk of (als niet-lid) wilt deelnemen aan een activiteit of aan de slag wilt gaan als sporter / vrijwilliger tijdens bijvoorbeeld de Sonriseweek, of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw  gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid. Dit geldt ook voor de onder uw gezag staande kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.

Als u eenmaal lid of relatie van de Wilhelminakerk bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw  naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u  zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Daarnaast kunnen gegevens ook gebruikt worden voor bekendmakingen. Bijvoorbeeld om u vooraf te informeren over de afkondigingen tijdens de kerkdienst en mededelingen te doen over het wel en wee van gemeenteleden. Of om allerlei activiteiten waar u zich voor kunt opgeven (als deelnemer en/of vrijwilliger), zowel binnen als buiten de Wilhelminakerk, onder uw aandacht te brengen.

Wilt u hiervoor niet benaderd worden? Dan kunt u dit aangeven door contact op te nemen met mw. M.A. Haring via m.a.vrooland@kpnmail.nl.

De Wilhelminakerk maakt eveneens gebruik van een website, week-/maandblad. Verder maakt de Wilhelminakerk gebruik van kerktelefoon en TV-opnamen van de eredienst. Tijdens de eredienst kan uw naam genoemd worden, bijvoorbeeld in de voorbede. Kerktelefoon en Kerk TV worden uitgezonden op het afgesloten deel van de website. Daarnaast bevat deze TV-opnamen alleen beelden van het liturgisch centrum.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, overige giften,  enzovoorts.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De kerkenraad van de Wilhelminakerk is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Hoe gaat de Wilhelminakerk om met de rechten van haar kerkleden?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door  de Wilhelminakerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de attestatie die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mw. M.A. Haring,   bereikbaar via m.a.vrooland@kpnmail.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe gaat de Wilhelminakerk met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de kerk of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden nog twee jaar in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om in het kader van “wel uit het oog, maar niet uit het hart” contact met u te kunnen onderhouden. Daarnaast is het voor de Wilhelminakerk met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een actualiteit. Uiteraard blijven uw gegevens in ons bestand, wanneer u ons daar schriftelijk toestemming voor geeft. Mocht u als oud-lid van de Wilhelminakerk uw gegevens liever niet meer in ons bestand willen hebben, dan zullen we uw contactgegevens binnen een maand op uw verzoek verwijderen. Alleen uw digitale / elektronische gegevens waarvoor een wettelijke (fiscale) bewaartermijn  geldt, kunnen wij pas na die tijd verwijderen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Binnen de Wilhelminakerk kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door gemeenteleden, die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Deze leden hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Wil de Wilhelminakerk gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dat kunnen wij alleen doen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een activiteit en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als u een nieuwe functie of ambt krijgt binnen de Wilhelminakerk, dan kan de ledenadministratie hiervoor gebruikt worden. De Wilhelminakerk zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Wilhelminakerk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de Wilhelminakerk van mij verwerkt?
U kunt hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau , kerkelijkbureau@wilhelminakerk.nl  of met de coördinator privacyzaken, mw. M.A. Haring, bereikbaar via m.a.vrooland@kpnmail.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van de Wilhelminakerk maakt gebruik van lokale cookies i.v.m. statistische doeleinden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u terecht bij mw. M.A. Haring, bereikbaar via m.a.vrooland@kpnmail.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
De Wilhelminakerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Deze versie van de privacyverklaring is vastgesteld door de kerkenraad van de Wilhelminakerk.

2011-03-13-11h22m23.jpg
 

Route | Contact | Over deze site